[1]
จันทร์ปุ่ม พ., อารีราษฎร์ ธ. ., และ อารีราษฎร์ ว., “การสังเคราะห์รูปแบบการบริหารจัดการคำศัพท์คอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่บกพร่องทางการได้ยิน : Synthesis of Computer Vocabulary Management Models to Enhance the Learning of Hearing Impaired Learners”, JAIT, ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 100–112, มิ.ย. 2023.