[1]
จันทร์ปุ่ม พ., อารีราษฎร์ ธ. ., และ อารีราษฎร์ ว., “ผลการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคำศัพท์คอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ของผู้เรียนที่บกพร่องทางการได้ยิน : The Results of the Development of a Computer Vocabulary Management System to Promote Learning of the Hearing Impaired Learners”, JAIT, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 20–30, ธ.ค. 2023.