[1]
สันติสิริกุล บ., อารีราษฎร์ ธ. ., และ อารีราษฎร์ ว., “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ: Application of Digital Technology to Publicize Educational Programs by Exploratory Factor Analysis”, JAIT, ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 60–75, มิ.ย. 2023.