ศิลารัตน์ ช., และ อินทิรักษ์ น. “การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง ปราสาทจันทรา”. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", ปี 1, ฉบับที่ 1, ตุลาคาม 2018, น. 1-5, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/152591.