ไกยนุช ร., และ พัฒนชัย น. “การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6”. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", ปี 1, ฉบับที่ 1, ตุลาคาม 2018, น. 40-46, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/152617.