บุญมาธรรม ส., หนาแน่น ร., และ นรินทร์ ส. “ระบบการจัดตารางเรียนตารางสอน กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านท่ากลอย (ทรัพย์กมลประชาสรรค์) จังหวัด ฉะเชิงเทรา”. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", ปี 1, ฉบับที่ 1, ตุลาคาม 2018, น. 47-54, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/152618.