สีลาขวา ย., หมูสี ฐ., และ สังสุทธิ น. “การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย เรื่องสวัสดีอาเซียน ตามแนวคิดทฤษฏีพฤติกรรมนิยม”. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", ปี 1, ฉบับที่ 1, ตุลาคาม 2018, น. 69-74, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/152628.