ภักดีกำจร ว., และ ศิลปนิลมาลย์ อ. “การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Desktop Author สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6”. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", ปี 1, ฉบับที่ 2, ตุลาคาม 2018, น. 22-28, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/152657.