สุตโท เ., และ สหพงษ์ ธ. “การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง หนูเมืองกับหนูนา”. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", ปี 2, ฉบับที่ 1, ตุลาคาม 2018, น. 9-17, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/152751.