ภิรมย์ อ., สธนเสาวภาคย์ ภ., และ คำปลิว ภ. “การพัฒนาเกมสามมิติ เรื่อง เกมทางออกอยู่ไหน”. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", ปี 2, ฉบับที่ 2, ตุลาคาม 2018, น. 9-15, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/152780.