เรือนทองดี ธ., และ อุ่มไกร จ. “การพัฒนาบทเรียนการ์ตูนมัลติมีเดีย โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education ในรายวิชา คอมพิวเตอร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กรณีศึกษา โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5)”. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", ปี 2, ฉบับที่ 2, ตุลาคาม 2018, น. 27-35, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/152786.