น้อยมหาไวย ส., และ หลงประดิษฐ์ ป. “แอพพลิเคชันรับรู้และแสดงตำแหน่งสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี ตามการจำแนกกลุ่มของผู้ใช้ด้วยกูเกิ้ลแมพเอพีไอ บนมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์”. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", ปี 2, ฉบับที่ 2, ตุลาคาม 2018, น. 49-57, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/152795.