อุเหล่า เ., ศิริโนนรัง ป., และ บ่อจักรพันธ์ ส. “การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม วิชาเคมี เรื่อง แบบจำลองอะตอม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4”. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", ปี 2, ฉบับที่ 2, ตุลาคาม 2018, น. 73-80, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/152800.