พันลม เ., หินเธาว์ ก., และ เหล็กดี อ. “การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชาการ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ”. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", ปี 3, ฉบับที่ 1, ตุลาคาม 2018, น. 14-20, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/152848.