บุตรแดงน้อย น., และ สุรมณี ส. “การพัฒนาเกมเพื่อการเรียนรู้ เรื่องตัวกลางการสื่อสารข้อมูล สำหรับมัธยมศึกษาปีที่ 2”. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", ปี 3, ฉบับที่ 1, ตุลาคาม 2018, น. 29-35, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/152854.