ศรีสุพล ธ., ตงฉิน ป., และ เจริญผล ก. “การพัฒนาระบบสารสนเทศการประหมู่บ้านบางจาน ตำบลบางจาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี”. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", ปี 3, ฉบับที่ 1, ตุลาคาม 2018, น. 50-56, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/152858.