บังคม ส., วรรณขาม ห., และ พานิชกุล พ. “ระบบนำทางไปยังอาคารในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ”. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", ปี 3, ฉบับที่ 2, ตุลาคาม 2018, น. 48-55, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/152901.