ผาใต้ เ., จันทร์ปุ่ม พ., และ วัฒนะสุระ อ. “สื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีมิติเสมือนจริง เรื่อง คำศัพท์ภาษาอังกฤษสัตว์โลกน่ารู้”. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", ปี 4, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2018, น. 23-28, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/153088.