สุมังเกษตร อ., และ มะสุใส ณ. “การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำข้าวฮาง วิสาหกิจชุมชน กลุ่มข้าวงอกฮางกล้องบ้านจาน หมู่ 1 ตำบลโนนนาจาน อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์”. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", ปี 5, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2019, น. 23-32, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/162552.