นวนแก้ว ว., ขันคำ น., กันจู ส., เพ็งชะตา ร., และ นวนแก้ว ป. “การศึกษาความพึงพอใจในการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสำอางผ่านสื่อออนไลน์: สิทธิชัย บุษหมั่น, ปรัชญา นวนแก้ว, วงษ์ปัญญา นวนแก้ว, นวพงษ์ ขันคำ และ สุทธิษา กันจู”. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", ปี 5, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2019, น. 104-12, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/172496.