ถีอาสนา ป. “การพัฒนาฉลากผลิตภัณฑ์อัจฉริยะเพื่อส่งเสริมการเพิ่มรายได้ โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง”. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", ปี 4, ฉบับที่ 2, เมษายน 2019, น. 1-6, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/184454.