พลพบู ป., และ ม่วงพูล ธ. “การทดสอบระบบควบคุมเครื่องลูกข่ายด้วยซอฟต์แวร์บริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์ดิสก์เลสส์”. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", ปี 4, ฉบับที่ 2, เมษายน 2019, น. 44-50, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/184474.