อรรจนานนท์ ส., ปักกะสีนัง เ., และ วีระพันธ์ ด. “การพัฒนาระบบฐานข้อมูลควบคุมมาตรฐานเกษตรปลอดภัยผักเบอร์ 8 จังหวัดฉะเชิงเทรา”. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", ปี 4, ฉบับที่ 2, เมษายน 2019, น. 74-82, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/184528.