ธรรมโชติ K. : ว. “การพัฒนาสื่อโมชันกราฟิกเพื่อประกอบการเรียนรู้รายวิชา ส22101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2”. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", ปี 5, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2019, น. 37-47, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/204220.