โคตรชุม K. : อ. “การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ เพื่อประกอบการเรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี เรื่อง การจัดและตกแต่งสวน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2”. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", ปี 5, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2019, น. 67-76, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/204222.