ตันติดลธเนศ น. “ต้นแบบการตรวจสอบย้อนกลับการปลูกพืชอาหารปลอดภัยในชุมชน ด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี”. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", ปี 6, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2020, น. 83-98, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/240389.