วงค์ทา พ. “การวิเคราะห์องค์ประกอบความสำเร็จการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของธุรกิจ ด้านสุขภาพและความงาม”. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", ปี 6, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2020, น. 70-82, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/240646.