-, .-. “ส่วนหน้า”. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", ปี 6, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2020, น. 1-6, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/241270.