อินธิชิต ก., พิมพรัตน์ อ. ., และ ห่วงทิม ณ. . . . “การพัฒนาระบบช่วยตัดสินใจในการปลูกพืชทางการเกษตร สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", ปี 7, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, น. 7-17, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/241839.