ชมภูคำ ท. “ต้นแบบออนโทโลยีเพื่อการค้นคืนสารสนเทศเชิงความหมายสำหรับข้อมูลโรคติดเชื้อในเด็ก”. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", ปี 6, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2020, น. 72-81, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/242159.