คล่องดี ส. “ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการขอใบรับรองการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับมังคุด”. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", ปี 7, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, น. 18-28, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/242207.