เหล็กดี อ. “ส่วนท้าย 6(2) 2563”. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", ปี 6, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2020, น. 105-8, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/242867.