Roshom ๋., และ รสหอม จ. “การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน”. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", ปี 8, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 66-77, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/246661.