มัฆวาฬ ธ., ดวงสุภา ส., และ พานทอง ร. “การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อจำแนกกล้วยด่างด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง”. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", ปี 8, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2022, น. 56-66, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/246980.