ร่มวาปี ท., และ ศูนย์กลาง ท. “การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บสำหรับคำนวณประเมินความสูงและเพศ จากขนาดรองเท้า รอยพิมพ์ฝ่าเท้าและระยะก้าวเดิน”. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", ปี 8, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2022, น. 41-55, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/247250.