ไตรยะวงศ์ ร., บำรุงชาติ ไ., และ เผยกลาง ด. “แอปพลิเคชันคำนวณยาความเสี่ยงสูงสำหรับพยาบาลวิสัญญี”. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", ปี 8, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2022, น. 115-29, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/247784.