“ส่วนหน้า 8(2) 2565”. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", ปี 8, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2022, น. 1-6, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/247997.