พิชัย ส., พิมพ์เบ้าธรรม ท. ., ศิริวัลลภ ด., และ ท่าน้ำ ส. “ระบบครุภัณฑ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย”. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", ปี 9, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2023, น. 31-43, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/248759.