จันทร์ปุ่ม พ., อารีราษฎร์ ธ. ., และ อารีราษฎร์ ว. “การสังเคราะห์รูปแบบการบริหารจัดการคำศัพท์คอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่บกพร่องทางการได้ยิน : Synthesis of Computer Vocabulary Management Models to Enhance the Learning of Hearing Impaired Learners”. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", ปี 9, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2023, น. 100-12, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/249217.