จันทร์ปุ่ม พ., อารีราษฎร์ ธ. ., และ อารีราษฎร์ ว. “ผลการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคำศัพท์คอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ของผู้เรียนที่บกพร่องทางการได้ยิน : The Results of the Development of a Computer Vocabulary Management System to Promote Learning of the Hearing Impaired Learners”. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", ปี 9, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2023, น. 20-30, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/249233.