สันติสิริกุล บ., อารีราษฎร์ ธ. ., และ อารีราษฎร์ ว. “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ: Application of Digital Technology to Publicize Educational Programs by Exploratory Factor Analysis”. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", ปี 9, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2023, น. 60-75, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/249344.