คิดใจเดียว ส., เรืองอ่อน ส., แก้วชะฎา โ. ., เรืองอ่อน แ., ฉับพลัน ป., และ สงศรีอินทร์ ก. “ระบบฐานข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช”. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", ปี 9, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2023, น. 72-86, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/250206.