คำสมบัติ ก., นารีจันทร์ น. ., ศรีลาพัฒน์ เ., และ ขัยเกียรติธรรม อ. “การพัฒนาระบบการลาออนไลน์ด้วย Microsoft Power Platform”. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", ปี 9, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2023, น. 44-57, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/250473.