ถีอาสนา ป. “ส่วนท้าย9(2)2023”. วารสารวิชาการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ", ปี 9, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2023, น. 164-9, https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/project-journal/article/view/252206.