[1]
งามขำ ป.ง., ตั้งเจริญชัย ณ., เพชรสวัสดิ์ ส.เ., เมืองไหว อ.เ. และ เทพกรณ์ ธ.เ. 2019. ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการคอนกรีตผสมเสร็จด้วยวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติ กรณีศึกษาห้างหุ้นส่วน ABC จำกัด. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 1, 3 (2019) (ธ.ค. 2019), 34–46.