[1]
แซ่หลี เ., พวงแย้ม ห. และ วิจิตรพงษา ว. 2019. การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโซ่อุปทานแตงโมที่ตลาดไทยเจริญ จังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 1, 2 (2019) (ธ.ค. 2019), 64–76.