[1]
สิงหพันธ์ อ., ถึงสุข ณ. และ อภิรัตน ห. 2019. จุดเหมาะสมในการผลิตก๊าซโอโซนจากวิธีการการปล่อยประจุแบบโคโรน่า (Corona discharge) ด้วยเทคนิคแรงดันไฟฟ้าสูง ความถี่สูง. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 1, 1 (2019) (เม.ย. 2019), 10–18.