[1]
คำพรมมี ธ., ครุฑพาหะ ส.ค., ตั้งเจริญชัย ณ.ต., เพชรสวัสดิ์ ส. และ เทพกรณ์ ธ. 2019. การแก้ปัญหาการจัดตารางการผลิตด้วยวิธีแบบจำลองกำหนดการเชิงคณิตศาสตร์ กรณีศึกษาสถานประกอบการ ผลิตชิ้นส่วนรถบรรทุกในจังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 1, 3 (2019) (ธ.ค. 2019), 47–66.