[1]
ตั้งเจริญชัย ณ.ต., เพชรสวัสดิ์ ส., เมืองไหว อ.เ. และ เทพกรณ์ ธ. 2019. การค้นหาความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการคอนกรีตผสมเสร็จ กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัดคอนกรีตผสมเสร็จ แห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 1, 3 (2019) (ธ.ค. 2019), 67–80.