[1]
สุริคำ ว. , อ่ำดี น. และ พงษ์พัฒนศิริ ช. 2021. การจำแนกความสุกของกล้วยฉาบด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 3, 1 (ก.ค. 2021), 55–67.